Podmínky portálu Elektřina.cz

Ušetřeno.cz s.r.o.
se sídlem: Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00
IČO: 24684295,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165891,
registrační číslo zprostředkovatele u Energetického regulačního úřadu: 742238383.

Ušetřeno s.r.o.
se sídlem: Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00
IČO: 27388239,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115735
pro využívání služeb prostřednictvím webové portálu www.elektrina.cz.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti Ušetřeno.cz s.r.o., IČO: 24684295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165891 („US“) a společnosti Ušetřeno s.r.o., IČO: 27388239, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 115735 („USFS“) (společně jako „Společnosti“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.elektrina.cz („Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou („Uživatel“) a další související právní vztahy. 1.2US i USFS jsou obchodní společnosti poskytující prostřednictvím Webového portálu služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů třetích osob („Dodavatelé“) v oblasti energií (zejména zemního plynu a elektřiny), a to včetně zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/ odběr těchto služeb či produktů s příslušným Dodavatelem. 1.3Poskytnutím služby informačního servisu (poradenství) nebo srovnání nabídek služeb a produktů Dodavatelů („Služba“) dochází mezi US či USFS a Uživatelem k uzavření smlouvy o poskytnutí služby informačního servisu (poradenství) či srovnání („Smlouva“), k jejímuž plnění jsou nezbytné osobní údaje a další doplňující informace sdělené Uživatelem prostřednictvím rozhraní Webového portálu či v rámci telefonního hovoru s operátorem Společností. Bez sdělení osobních údajů a dalších doplňujících informací ze strany Uživatele by nebylo možné Smlouvu uzavřít, neboť se jedná ze strany Společností o jinak bezúplatné poskytování Služeb. Společnosti generují zisk z provizí od Dodavatelů za zprostředkování uzavření smlouvy na nákup/ odběr konkrétních služeb či produktů s příslušným Dodavatelem a z prodeje reklamního prostoru. Uživatel má možnost vybrat si nabídku některého z Dodavatelů, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější, a pokud to Webový portál u daného Dodavatele umožňuje, sjednat její objednání prostřednictvím Webového portálu, telefonního hovoru s operátorem Společností nebo přímo prostřednictvím webového rozhraní vybraného Dodavatele, na které bude přesměrován. 1.4Osobní údaje, případně další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu, pro účely sjednání Smlouvy Uživatel poskytuje prostřednictvím on-line formuláře na Webovém portálu („Formulář“) nebo v rámci telefonního hovoru s operátorem Společností. Okamžikem odeslání (a řádného doručení) vyplněného Formuláře Společnostem či okamžikem sdělení potřebných informací v průběhu telefonního hovoru dochází ke vzniku Smlouvy, která se řídí těmito Obchodními podmínkami. Uzavření Smlouvy bude Uživateli bez zbytečného odkladu potvrzeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři či sdělenou v rámci telefonního hovoru. 1.5Uživatel bere na vědomí, že pro účely plnění Smlouvy může být ze strany zaměstnance nebo zástupce Společností telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktován. 1.6Znění Obchodních podmínek mohou Společnosti měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. 1.7Při komunikaci se Společnostmi a sdělování údajů na Webovém portálu či prostřednictvím telefonního hovoru s operátorem Společností, jakož i při objednávání Služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje sdělené Společnostem je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY S DODAVATELEM

2.1Webový portál obsahuje seznam služeb a produktů nabízených Dodavateli, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb a produktů. Ceny jsou uvedeny pouze v indikativní výši a Společnosti neodpovídají za to, že Dodavatel s Uživatelem předmětnou smlouvu na nákup/ odběr služeb či produktů („Smlouva s Dodavatelem“) uzavře za ceny uvedené na Webovém portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít Smlouvu s Dodavatelem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb a produktů umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Dodavatelé nejsou povinni Smlouvu s Dodavatelem uzavřít. 2.2Společnosti srovnávají podmínky Dodavatelů služeb a produktů na Webovém portálu na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně zaslaných podmínek Dodavatelů. Srovnání nabídek na Webovém portálu je pouze orientační. Společnosti nejsou povinny na Webovém portálu zveřejňovat nabídky všech Dodavatelů dané služby či produktu na trhu. 2.3Pro objednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem je Uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na Webovém portálu a vyplnit Formulář či sdělit vše potřebné prostřednictvím telefonního hovoru, čímž mimo jiné dochází k uzavření Smlouvy. Odesláním Formuláře obsahujícího další doplňující informace týkající se konkrétní služby či produktu nebo sdělením těchto informací v průběhu telefonního hovoru vzniká objednávka („Objednávka“). 2.4Objednávku předají Společnosti Dodavateli, který je oprávněn s Uživatelem uzavřít Smlouvu s Dodavatelem. Uživatel tímto bere na vědomí, že odesláním Objednávky jsou Společnosti oprávněny pro účely sjednání možnosti uzavření Smlouvy s Dodavatelem předat veškeré v rámci Objednávky získané informace, včetně osobních údajů Uživatele, příslušnému Dodavateli, kterého si Uživatel zvolil. 2.5V některých případech je možné si vybrané služby či produkty od Dodavatele objednat přímo na Webovém portálu Společností. 2.6Smlouvu s Dodavatelem uzavírá Uživatel přímo s Dodavatelem služby, a to na základě svého vlastního svobodného výběru Dodavatele poté, co se důkladně seznámil s obchodními podmínkami Dodavatele poskytované služby či produktu a porozuměl jim.

3.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webový portál jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících Webový portál Společností či je neoprávněně užít. 3.2Zájemce není oprávněn při využívání rozhraní Webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového portálu. Webový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Společností a který je v souladu s jeho určením. 3.3Společnosti nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového portálu nebo v důsledku užití Webového portálu v rozporu s jeho určením. 3.4Uživatel bere na vědomí, že Webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společností, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 4.2Bližší podrobnosti o nakládání s osobními údaji Uživatele ze strany Společností jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů umístěném na Webovém portálu www.elektrina.cz/zasady. 4.3Uživatel bere na vědomí, že pokud využije svého práva na výmaz osobních údajů sdělených Společnostem pro účely poskytnutí Služeb, Společnosti mu nebudou moci nadále tyto Služby poskytovat a jejich poskytování a související zpracování osobních údajů pro tento účel ukončí.

5.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1Jsou-li některá ustanovení Obchodních podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 5.2Společnosti udržují a uplatňují systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností. Informace o postupu vyřizování stížností je obsažena v samostatném dokumentu umístěném na Webovém portálu www.usetreno.cz/reklamacni-rad. 5.3Pro účely kontaktování Společností včetně případného vyřizování stížností slouží adresy sídla Společností uvedené v těchto Obchodních podmínkách, případně elektronická adresa [email protected] či telefonní kontakt +420 226 254 264. 5.4Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 5.5Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, kontakt k nalezení na webových stránkách www.coi.cz. 5.6Pokud vztah mezi Společnostmi a Uživatelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak platí, že se vzájemné vztahy řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.