Vše o elektřině

Jak funguje provozovatel přenosové soustavy ČEPS

Firma ČEPS je na poli české energetiky velmi důležitým aktérem. Jedná se totiž o výhradního provozovatele přenosové soustavy. Co vše má ČEPS na starosti? Zjistěte, jak funguje provozovatel české přenosové soustavy.

Jak funguje provozovatel přenosové soustavy ČEPS
Jak funguje provozovatel přenosové soustavy ČEPS

Za činnost ČEPS platíte poplatek

Možná jste si všimli toho, že na vašich fakturách za elektřinu je v rámci regulovaných složek poplatek za systémové služby. Právě tyto peníze jsou určeny na činnost akciové společnosti ČEPS. Firma působí v zemi na základě licence na přenos elektřiny, kterou uděluje Energetický regulační úřad podle energetického zákona. ČEPS byl založen v roce 1998 a sídlí v pražské Michli.

7 faktů, které potřebujete vědět o Energetickém zákonu

Hlavním úkolem je spolehlivý provoz a rozvoj přenosové soustavy

Činnost ČEPS je poměrně široká. Společnost aktuálně spravuje 43 rozvoden se 77 transformátory, a také trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV a 220 kV. Co se týče elektrizační soustavy ČR, tam ČEPS poskytuje přenosové služby a služby, které souvisí se zajištěním rovnováhy mezi spotřebou a výrobou elektrické energie v reálném čase.

Úkolem firmy je rovněž zajišťovat přeshraniční přenosy za účelem tranzitu, importu či exportu elektrické energie. ČEPS se chce aktivně podílet na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v České republice i v Evropě. Za hlavní cíl společnosti by se dal označit spolehlivý provoz a rozvoj přenosové soustavy.

Prevence havarijních stavů a jejich případné řešení

Jednou ze zajímavých činností společnosti ČEPS je zpracovávání havarijních plánů. Provoz přenosové soustavy s sebou přináší mnoho rizik a ne vždy je zcela predikovatelný. ČEPS proto pravidelně aktualizuje strategie, jakým způsobem by měli dispečeři v podobných okamžicích postupovat. Jedná se v podstatě o soubor postupů a technických prostředků pro řešení mimořádných situací včetně krizové komunikace. ČEPS tedy vypracovává mimo jiné plán obnovy pro případ blackoutu.

5 největších blackoutů v dějinách

Jedním z klíčů k předcházení havarijních stavů je řízení výkonové rovnováhy. V praxi to znamená snahu o vyvážení spotřeby a výroby elektřiny. Dispečink ČEPS proto nepřetržitě vyhodnocuje zatížení elektrizační soustavy. V případě nutnosti mohou dispečeři využít například havarijní výpomoc ze zahraničí, smlouvy na snížení výkonu či na změnu spotřeby, vyrovnávací trh s regulační energií nebo nákup regulační energie z jiných zemí.

Za mimořádných okolností má dispečink ČEPS dokonce zákonem stanovené právo vyhlásit situaci předcházení stavu nouze a v nejzávažnějších momentech i vyhlásit stav nouze v elektrizační soustavě ČR.

Hlavní dispečink je v Praze

Stěžejní roli ve fungování ČEPS hrají právě dispečeři. Hlavní dispečerské pracoviště najdete v Praze, záložní pak v Ostravě. Pracovníkům pomáhá dispečerský řídicí systém, který umožňuje třeba ovládat rozvodny přenosové soustavy na dálku nebo automatické vyrovnávání výroby a spotřeby – za předpokladu dodržení plánovaného vývozu a dovozu elektřiny z/do ČR.

Dispečeři ČEPS pracují v úzké součinnosti s dalšími zainteresovanými osobami, například s dispečery distribučních soustav, personálem elektráren, obsluhou rozvoden, partnery zajišťujícími dodávky regulační energie z/do zahraničí nebo s dispečery sousedních provozovatelů přenosových soustav. Zaměstnanci dispečinku ČEPS jsou školeni i za pomoci tréninkových simulátorů, které je nutí řešit reálné situace z praxe.

Co všechno spadá pod placené systémové služby?

Jak bylo řečeno v úvodu, všichni odběratelé elektřiny platí v rámci regulované složky poplatek za systémové služby, který je určen společnosti ČEPS. Výši ceny systémových služeb každoročně stanovuje Energetický regulační úřad. Pro rok 2021 částka za systémové služby narostla, nicméně regulované ceny celkově klesly.

Na Energetický regulační úřad se může obrátit i nespokojený zákazník

Do systémových služeb ČEPS řadí:

Jaká je vlastnická struktura ČEPS?

ČEPS je akciová společnost, jejíž jediným akcionářem je stát Česká republika. Výkonem akcionářských práv je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Jejím rozhodnutím mohou být zřízeny další orgány společnosti, přičemž valná hromada vymezí jejich působnost a funkční období. Kromě valné hromady je stanovami ČEPS definována také existence dozorčí rady a představenstva.