Vše o elektřině

Elektromagnetické záření: Které nám škodí?

Elektromagnetické záření nás provází na každém kroku. Rozhlasové antény, vysoké napětí, vysílače, mobilní telefony a další desítky zařízení nás obklopují každý den. Ovlivňuje nás elektromagnetické pole a škodí našemu zdraví?

Elektromagnetické záření: Které nám škodí?
Elektromagnetické záření: Které nám škodí?

Druhy elektromagnetických vln

Elektromagnetické záření můžeme rozdělit na ionizující a neionizující záření. Ionizující záření (rentgenové záření a záření gama) má destruktivní účinky na tkáně a lidský organismus. Zhoubné účinky ionizujícího záření byly prokázány a o jeho škodlivosti nikdo nepochybuje. U neionizujícího záření však vědci stále nedošli k jednoznačnému závěru. 

Jak vybrat dozimetr? Objevte tajemství měření radiace

Jak vzniká elektrosmog

Každé elektrické zařízení vyzařuje elektromagnetické pole. Jeho frekvence a intenzita se liší podle principu, na kterém zařízení funguje. Zdroje neionizujícího záření se vyskytují všude kolem nás. Patří k nim vše od slunečního záření, přes mikrovlnky a mobilní telefony, holicí strojky, fény, až po vedení vysokého napětí a rozvody elektřiny v domácnostech nebo radiové a televizní vysílače.

Pro působení elektromagnetického pole na okolí se vžilo populární laické označení elektrosmog, přesnější termín je elektromagnetické znečištění životního prostředí.

Pravda o škodlivosti elektromagnetického záření

Životní styl se v posledních desetiletích rapidně změnil a nikdo nemůže namítat nic proti tvrzení, že se vlnová pole dále zahušťují. Jaký vliv to však bude mít na lidské zdraví? Na jednu stranu výkony vysílačů klesají, na druhou stranu si malé vysílače bereme až do postele a přikládáme je přímo k hlavě – ano, řeč je o mobilních telefonech.

V odborném i laickém světě se tak vytvořily dva nesmiřitelné tábory. První odkazuje na výzkumy prokazující škodlivost záření pro lidské zdraví. Naopak skupina skeptiků má k ruce studie, které tyto závěry vyvrací a zaštiťuje se platnými hygienickými normami. Pravda však je, že dosavadní výzkum zatím nepřinesl žádné jednoznačné závěry o škodlivosti elektromagnetického záření.

Elektromagnetické záření: Které nám škodí?

Elektromagnetické záření a jeho vliv na zdraví

Vědci přiklánějící se ke škodlivosti elektromagnetického záření mu připisují zvýšené riziko celé řady nemocí a problémů: bolesti hlavy, poruchy spánku, problémy s pamětí a soustředěním, snížená imunita, alergie, problémy s početím, ale i obávaná rakovina.

Nejnovější výzkumy se věnují zejména poměrně čerstvému fenoménu – mobilním telefonům a jejich vlivu na zdraví. Existují vědecké práce, které na potkanech zkoumaly ozařování mobilním telefonem a vysledovaly u nich zvýšenou tvorbu volných radikálů. Další studie zjistily souvislosti mezi dlouhodobým používáním mobilních telefonů a vznikem mozkových nádorů.

O nejmenší mobilní telefon současnosti je obrovský zájem. Není větší než palec

V České republice se problematikou zabývá Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole. Ta s podobnými závěry zásadně nesouhlasí a zavrhuje názor, že by v běžných podmínkách mohl být člověk vystaven příliš vysokým dávkám záření. Odkazuje přitom na Vědecký výbor Evropské komise, která zkoumala studie zaměřené na neblahý vliv elektromagnetických polí bezdrátových zařízení a došla k tomu, že žádný výzkum dosud věrohodně neprokázal, jak konkrétně mobilní telefony škodí zdraví.

Elektrosmog: Proč se názory odborníků různí?

Proč se názory odborníků různí

Zkoumání vlivu elektromagnetického záření se již věnovaly stovky studií – některé zjistily zhoubné účinky záření na zdraví, jiné nikoliv. Problémů s prokazatelností výsledků je hned několik. Některé studie testují na příliš malých vzorcích, v dalších případech nelze jednoznačně prokázat souvislost vzniku onemocnění výhradně s působením elektromagnetického záření. Vliv mají rovněž biologické a fyzikální parametry, jako je frekvence nebo polarizace záření. V úvahu připadá i lobby telekomunikačního průmyslu, který sponzoruje vlastní výzkumy.

Jak jsou nastaveny zákony

Česká republika používá hodnoty expozičních limitů na doporučení Evropské unie. Při běžném užívání v podstatě není možné expoziční limity překročit, zařízení jsou vyráběna s obrovskou rezervou. Stojí však za povšimnutí, že limity byly před patnácti lety řádově desetinásobně navýšeny. Díky tomu se mohly například vysílače posunout o desítky metrů blíž k domácnostem. Navíc vysílačů dále přibývá a ve městech se vytváří tzv. horké zóny, v nichž se kumuluje elektromagnetické pole.

Pro bezpečnost mobilních telefonů byl zaveden parametr SAR – v překladu specifická míra absorpce, která udává, jaké množství energie absorbuje živá tkáň vystavená elektromagnetickému záření. Výrobce by ji měli uvádět zvlášť pro hlavu (při telefonování) a tělo (pro nošení na těle). Maximální povolená hodnota je 2 W/kg.

Tento limit zařízení prodávaná na trhu nepřekračují, přesto v roce 2013 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC elektromagnetické pole mobilních telefonů do skupiny potenciálních karcinogenů 2B.

Elektrický proud v dějinách lidstva: Kdo objevil elektřinu a proč se jí lidé báli?

Hypersenzitivita, nebo autosugesce

Řada lidí přičítá elektromagnetickému poli problémy se spánkem, bolesti hlavy, únavu, podrážděnost a další blíže nespecifické symptomy celkového dyskomfortu. Tento problém se nazývá elektromagnetická hypersenzitivita (EHS).

Ačkoliv nemocní uvádějí zlepšení stavu při odstěhování z oblasti pod vysílačem nebo při vypnutí wifi, v českém zdravotnictví se na problém nahlíží jako na psychosomatické fobické onemocnění. To znamená, že příznaky nejsou vyvolány přímo zářením, ale strachem a obavami z jeho škodlivého vlivu.

Elektřina a magnetismus: Poznejte nejen Maxwellovy rovnice

Někteří odborníci však varují, že se účinky záření mohou projevit například až za 20–30 let. V minulosti jsme se již setkali s tím, že trvalo dlouhá léta, než se jednoznačně prokázala škodlivost například kouření.

Na základě dosavadních studií nelze potvrdit, ani vyvrátit, zda nám elektromagnetické záření škodí v míře, v jaké jsme mu každý den vystaveni. Historická zkušenost však dává varování, že by tato problematika neměla být brána na lehkou váhu. V celé řadě zemí již byla přijata opatření založená na principu předběžné opatrnosti. Například Francie omezila používání wifi ve školách.

Elektromagnetické záření a jeho vliv na zdraví

Jak se preventivně chránit před elektromagnetickým zářením

Základní preventivní opatření jsou následující: