Aktuality

7 zásadních změn, které přinese novela energetického zákona

V březnu vláda schválila energetickou novelu zákona, která by měla vstoupit v platnost od začátku roku 2021. Zákon by tak konečně měl reagovat na nekalé praktiky tzv. energetických šmejdů. Proti těm už se ohradily některé firmy, když podepsaly energetickou deklaraci. Teprve novela energetického zákona by měla pročistit celý trh a dát spotřebitelům větší ochranu.

7 zásadních změn, které přinese novela energetického zákona
7 zásadních změn, které přinese novela energetického zákona

Ačkoliv novela energetického zákona postihuje více oblastí, upravení nevyhovujících opatření v rámci ochrany spotřebitele je jedním z jejích primárních cílů. David Hluštík z odboru komunikace MPO k tomu uvádí: „Je třeba reagovat na nekalé praktiky zprostředkovatelů energie spojené s podomním prodejem a nabídkami tzv. aukcí.“ Co konkrétně tedy novela přináší pro spotřebitele?

Legislativní změny proti šmejdům jsou nutností, shodli se dodavatelé energií na diskuzi

1. Transparentnější komunikace se zákazníkem

Novela energetického zákona stanovuje dodavatelům energie povinnost komunikovat jasně na svých webových stránkách ceny za dodávky elektřiny a plynu nejen pro domácnosti, ale také pro podnikající fyzické osoby.

Dodavatel musí také ve stanové lhůtě oznámit zákazníkovi zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu, nebo jinou změnu smluvních podmínek –⁠ nejpozději třicet dnů přede dnem její účinnosti. Pokud zákazník nesouhlasí se zvýšením ceny nebo změnou podmínek, může bez postihu vypovědět smlouvu kdykoliv do desátého dne před nabytím účinnosti.

2. Výpověď smlouvy bez sankcí při uzavření distančím způsobem nebo mimo obchodní prostory

Jednou z nekalých praktik energetických šmejdů je uzavírání smluv distančním způsobem, tedy například po telefonu, nebo mimo obchodní prostory –⁠ nejčastěji přímo u zákazníků doma. Zákazník si ani neuvědomí, že svým souhlasem po telefonu uzavírá novou smlouvu na dodávky energií, a když se snaží ji ukončit, je to již za cenu vysokého penále. Stejně tak často dochází k uzavírání smluv mezi dveřmi, kdy podomní prodejci nutí seniory k podpisu na dokumentu, který si ani nestihnou přečíst, nebo jim ho dokonce prezentují jen jako neškodný doklad o své návštěvě. To novela zákona mění.

Výpověď smlouvy bez sankcí

Podle ní bude spotřebitel moci vypovědět smlouvu, kterou uzavřel distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, kdykoliv do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Výpovědní doba je v tomto případě 15 dnů. Podstatné je ale především to, že taková výpověď je bez sankce, zatímco dnes se kontrolní úřady setkávají s pokutami za vypovězení smlouvy ve výši i přes 10 tisíc korun.

3. Omezení automatického prodlužování smluv

Další problém, který spotřebitelům přidělává vrásky na čele, je automatické prodloužení smlouvy. Smlouva je sjednána na dobu určitou, ale zároveň se automaticky prodlužuje a za její vypovězení opět hrozí sankce. Tomu chce novela energetického zákona učinit přítrž. Pokud je ve smlouvě sjednáno prodloužení závazku bez výslovného souhlasu spotřebitele, je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv až do 20. dne před uplynutím sjednané doby.

„Šmejdi“ zneužívají nouzového stavu, lákají na roušky

4. Smlouva na dobu určitou nejdéle na 36 měsíců

Změna nastává také v době trvání smlouvy na dobu určitou –⁠ s pětiletými nebo dokonce ještě delšími smlouvami bude konec. Smlouva na dobu určitou může být s dodavatelem plynu nebo elektřiny sjednána maximálně na 36 měsíců (včetně případného prodloužení), po uplynutí této doby se považuje za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Počítá se vždy s aktuální smlouvou, která běží. 

Muž podepisuje smlouvu

5. Stěhování je vždy důvodem k ukončení odběru

Ač se může na první pohled zdát zcela logické, že když se zákazník stěhuje na jinou adresu, potřebuje vypovědět smlouvu o odebírání energií, někteří dodavatelé to nepovažují jako důvod pro ukončení smlouvy. Novela energetického zákona zavede, že v případě zániku vlastnického nebo užívacího práva k odběrnému místu, může zákazník bez postihu vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 15 dnů.

6. Zprostředkovatelé budou pod drobnohledem

Největší problémy na energetickém trhu způsobují především zprostředkovatelé, kteří nejsou v podstatě regulováni a jejich kontrola spadá částečně pod Českou obchodní inspekci a částečně pod Energetický regulační úřad. Novela by v této problematice měla udělat jasno. Zprostředkovatelé ani nadále nebudou mít licenci, ale budou muset splnit podmínku praxe, vzdělání a bezúhonnosti. Na základě toho jim udělí ERÚ oprávnění a bude vést registr zprostředkovatelů.

Jak budou zprostředkovatelé trestáni v případě porušení pravidel? Hluštík uvádí: „Jakmile ERÚ udělené oprávnění zprostředkovateli odejme –⁠ ať už z důvodu praktikování nekalých obchodních praktik či jiného porušení novelou navržených podmínek –⁠ tato osoba nebude oprávněna činnost zprostředkovatele vykonávat. Fyzická osoba, která se dopustí přestupku tím, že vykoná zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích v rozporu s energetickým zákonem, by měla být uložena pokuta až do výše 100.000⁠ Kč, v případě právnické osoby a podnikající fyzické osoby je navrženo uložit pokutu až do výše 15.000.000⁠ Kč.“

Díky tomu by měly na trhu zůstat pouze seriozní firmy a spotřebitelům by se mělo zase o něco ulevit před útoky šmejdů.

Zprostředkovatelé energií se dohadují s mladým párem

7. Odstoupení od smlouvy o zprostředkování kdykoliv a bez postihu, plná moc jen na 6 měsíců

Smlouva o zprostředkování je zneužívána energetickými šmejdy, aby mohli provádět změny jménem zákazníka. V některých případech si vynucovali také plné moci bez omezené platnosti. Novela zavádí přesnou podobu smlouvy o zprostředkování, která musí mít vždy listinnou podobu a zákazník ji může kdykoliv bez postihu vypovědět. Zplnomocnění navíc bude podmíněno maximální možnou dobou trvání –⁠ dá-⁠li spotřebitel zprostředkovateli plnou moc k uzavření smlouvy o dodání elektřiny nebo plynu, zmocnění zanikne nejpozději 6 měsíců po uzavření dohody o zastoupení.

Šmejdi zneužívají jména velkých společností. Jak se nenechat nachytat?

Zprostředkovatel bude muset vystupovat transparentně a férově k zákazníkovi. Smlouvu o dodávkách energií, kterou jeho jménem uzavřel, musí spotřebiteli předložit nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření. Zákazník navíc může tuto smlouvu vypovědět ještě 15 dnů poté, co již zahájil odběr od nového dodavatele, a to bez postihu.