Slovník pojmů

Slovník pojmů písmena "s"

S.A.B. Aerospace

S.A.B. Aerospace s.r.o. je firma se sídlem v Brně, která vyvíjí mechanické systémy, konstrukce a součástky pro kosmický průmysl. Původní mateřská firma vznikla v roce 2004 v Itálii, její česká dceřiná společnost byla založena v roce 2014. Jedním z hlavních projektů brněnské firmy byla práce na komponentách pro zařízení Exobiology Facility, které je určeno pro testování a doručení biologických vzorků k Mezinárodní vesmírné stanici.

Samoodečet

Odečet, který vykoná i nahlásí dodavateli - ať už písemně, telefonicky nebo elektronicky - sám spotřebitel elektrické energie.

Sankce za předčasné ukončení smlouvy

Jestliže má zákazník smlouvu na dobu určitou a chce z ní odstoupit před datem vypršení, mnozí dodavatelé mu naúčtují sankci. Jak vysoká částka bude nebo jakým způsobem se vypočte, si stanoví každý dodavatel sám.

Saul Griffith (*1974)

Australskoamerický vynálezce, inženýr a podnikatel. Podílel se na založení mnoha progresivních společností včetně Makani Power (letající draci na výrobu elektřiny), OtherLab (malá nezávislá laboratoř), OptiaOpia (levné kontaktní čočky) či Sunfolding (solární panely, jež se otáčí za sluncem). Jako vědec je také aktivní ve firmě Pneubotics, která vyvíjí roboty z látky, jež se hýbou díky stlačené kapalině uvnitř těla.

Silová elektřina

Cena za elektřinu se dělí na regulovanou a neregulovanou část. V neregulované části platíte za silovou elektřinu, která představuje domácností odebrané kilowatthodiny proudu. Částka za silovou elektřinu putuje k našemu dodavateli. Výši regulované složky ceny elektřiny naopak určuje regulátor trhu a zákazník ji sice platí dodavateli, ale peníze přistanou na účtu distributorovi energie.

SIPO

Soustředěné inkaso je služba České pošty, které umožňuje hradit pravidelně několik plateb různým společnostem najednou. Je to tak jeden ze způsobů, jak hradit zálohy na dodávky elektřiny.

Skryté poplatky

Částky, které někteří dodavatelé účtují zákazníkům za nejrůznější služby. Zpoplatněné může být například předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou, využití zákaznické linky nebo konzultace obsahu smlouvy.

Sluneční vítr

Sluneční vítr je proud rychle se pohybujících částic, které vycházejí ze Slunce. Těmito částicemi jsou protony, elektrony a částice alfa (jádra hélia). Zdrojem solárního větru je sluneční korona. Její obrovská teplota dodává částicím vysokou energii, a proto je sluneční gravitace nedokáže udržet.

Smart City

Chytré město, které využívá informační a digitální technologie pro zvyšování kvality života obyvatel města. Zahrnuje snahy pro větší transparentnost využitím big data dostupných pro občany, úsilí o snížení spotřeby energií (chytré odpadkové koše, monitoring spotřeby elektřiny aj.) efektivnější správu města (eGovernment) nebo optimalizaci dopravy pomocí velkého množství dat dostupnách v reálném čase (např. údaje o obsazených parkovacích místech, zpožděních MHD, volných kolech na vypůjčení a dopravní situaci).

Smart grids

Neboli inteligentní sítě jsou silové elektrické komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. jejich principem je interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobími zdroji a spotřebiči nebo spotřebiteli o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie. Rozvoj inteligentních sítí začal především v období, kdy se do rozvodové soustavy začaly zapojovat menší zdroje elektřiny, které jsou těžce predikovatelné (např. solární a větrné elektrárny). Odborníci varují před možným sledovacím potenciálem této technologie.

Smlouva na dobu určitou

Smlouva na dodávky elektřiny mezi odběratelem a dodavatelem na určitou předem stanovenou dobu, kterou odběratel může ukončit předčasně často pouze zaplacením sankce, případně to nemusí být možné vůbec.

Smlouva o distribuci elektřiny

Uzavírá se s provozovatelem distribuční soustavy na daném území a nelze ji tedy pro dané odběrné místo uzavřít s jiným distributorem. Ve smlouvě se distributor zavazuje dopravit zákazníkovi sjednané množství elektřiny, přičemž zákazník mu za to zaplatí regulovanou cenu.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Uzavírá se s dodavatelem elektřiny. Ten má na základě smlouvy povinnost zajistit přenos, distribuci elektřiny a systémové služby s tím, že zákazník mu za to zaplatí dohodnutou cenu. Tento typ smlouvy lze ukončit a uzavřít ji s jiným dodavatelem, který může nabízet lepší ceny nebo výhodnější podmínky.

Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory

Smlouva, která byla podepsána mimo prostory obvyklé k podnikání daného podnikatele (např. na ulici, na předváděcím zájezdu, v bydlišti zákazníka, v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory).

Smlouva uzavřená na dobu neurčitou

V případě, že je smlouva na dodávky elektřiny sjednaná na dobu neurčitou, je možné o změnu dodavatele zažádat kdykoliv. Odběratel pak jen musí počkat zpravidla 3 měsíce, které trvá vypovědní lhůta, než bude převeden k novému dodavateli.

Smlouva uzavřená na dobu určitou

V případě smlouvy o dodávkách elektřiny uzavřené na dobu určitou, je stanoveno konkrétní datum vypršení smlouvy. Pokud chce zákazník vypovědět smlouvu dříve, může se vystavit sankci za předčasné ukončení smlouvy. Opakem smlouvy na dobu určitou jsou smlouvy na dobu neurčitou, které lze vypovědět kdykoli.

SpaceX

Firma založená v roce 2002 Elonem Muskem s cílem snížit náklady na cesty do vesmíru, zejména znovu použitím raket a kosmických lodí. Celé jméno firmy zní Space Exploration Technologies Corporation. Dlouhodobou snahou SpaceX je také kolonizace Marsu. SpaceX se jako první firmě podařilo opětovné použití nosných raket (Falcon 9) i vesmírných lodí (Dragon). SpaceX zajišťuje jako jedna z více soukromých společností zásobovací lety k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) nebo vynášení satelitů k oběžné dráze Země.

Stálý měsíční plat

Položka, která patří do neregulované části účtů za elektřinu placených spotřebiteli. Její výše není závislá na množství spotřebované energie, každé odběrné místo tedy platí stejnou cenu. Odběratel prakticky platí za možnost kdykoli elektrickou energii odebírat, tedy za rezervovanou kapacitu v elektrické síti, která je mu vyhrazena.

Standard kupní síly (PPS, purchasing power standard)

Společná měna, která stírá rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi a umožňuje tak srovnání mezi jednotlivými zeměmi. Používá se při mezinárodních srovnáních. Údaj získáme z hodnoty vyjádřené v národní měně vydělením příslušnou paritou kupní síly.

Starship kosmická loď

Kosmická loď Starship je vesmírné dopravní těleso americké společnosti SpaceX Elona Muska. Tato vesmírná loď byla navržena za účelem dopravy lidí a nákladu na Měsíc, Mars i na další místa ve sluneční soustavě. K jejímu oficiálnímu představení došlo na podzim roku 2019. První soukromý let v lodi má již dopředu zamluvený japonský miliardář Yusaku Maezawa.

Startup

Pojem označující nově vznikající projekt (nejčastěji technologický nebo internetový) či začínající firmu často ještě ve fázi tvorby podnikatelského záměru. Rozmach startupů souvisí s obdobím internetové horečky (1996-2001). Světovým centrem startupů je oblast Silicon Valley nedaleko kalifornského San Francisca. Jako startup vznikly třeba i společnosti Google či Facebook.

Statická elektřina

Elektrický náboj nashromaděný na jednom místě, tedy na povrchu těles či předmětů nebo v místě vzájemného kontaktu více předmětů.

Státní energetická inspekce

Instituce státní správy, která má na starosti kontrolu dodržování energetického zákona, cenových a dalších energetických předpisů. Při jejich porušení může udělit sankce.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vykonává státní správu při využívání jaderné energie, ionizujícího záření a v oblasti nešíření jaderných, chemických a biologických zbraní. Je ústředním orgánem státní správy a je přímo podřízen vládě České republiky. Státní úřad pro jadernou bezpečnost se zabývá například zajišťováním jaderné bezpečnosti, kontrolou radiační ochrany, monitorováním radiační situace, ale také schvalováním dokumentace týkající se jaderné bezpečnosti či sledováním stavu ozáření obyvatelstva. Dle zaměření se úřad člení na tři sekce – sekci jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a sekci řízení a technické podpory.

Stejnosměrný proud

Nese označení DC (z angličtiny Direct Current). Elektrický proud u něhož se v elektrickém obvodu nemění směr. Opakem stejnosměrného proudu je proud střídavý. Velkým zastáncem stejnosměrného proudu byl Thomas Alva Edison. Nicméně, kvůli snazší distribuci střídavého proudu na větší vzdálenosti se dnes v drtivé většina používá strídavý proud. Praktické příklady využití stejnosměrného proudu dnes najdeme například u LED osvětlení nebo elektromobilů.

Stížnost pro ERÚ

Když dodavatel energie neplní své povinnosti dané energetickým zákonem, obecně závaznými vyhláškami či konkrétní smlouvou s koncovým zákazníkem, je možné na jeho jednání podat stížnost k Energetickému regulačnímu úřadu, který ji prošetří.

Stočné

Cena, kterou platí domácnosti, za odvod a čištění odpadní vody. Cena vody se kromě stočného skládá také z vodnéhoAktuální ceny za stočné naleznete v tomto článku.

Střídavý proud

Má označení AC (z angličitny Alternating Current). U střídavého proudu se v čase mění směr a velikost proudu. Právě střídavým proud putuje z elektráren dále do elektrických drátů, protože je lehčí měnit jeho napětí podle potřeby. Při zavádění elektřiny do domácností v 19. století zuřila "válka" mezi zastánci střídavého proudu (hlavně Nikola Tesla) a příznivci stejnosměrného proudu (Thomas Alva Edison a další). Dějiny daly za pravdu Teslovi, když se kvůli snazší distribuci střídavého proudu na větší vzdálenosti začal využíval právě AC. 

STRV

Přední česká technologická společnost, která se věnuje vývoji mobilních a webových aplikací. Hlavní strategií firmy, za níž stojí spoluzakladatelé David Semerád a Lubo Smid, je rapidní růst v USA, kam se vedení společnosti přesunulo v roce 2012. Hlavním sídlem firmy je v současné době Los Angeles, další kanceláře se nacházejí v San Francisku a New Yorku. Nejdůležitější část firmy ovšem představuje stovka vývojářů a designérů, kteří působí v Praze, odkud vyvíjejí, spravují a aktualizují aplikace pro americké startupy.

Stupeň krytí IPX

Určuje odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa nebo vniknutí kapalin. Vyjadřuje se pomocí tzv. IP kódu (z angličtiny ingress protection). Kód tvoří 2 cifry: první udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň krytí před vniknutím vody. Nejvyšším stupněm ochrany tak je IP68.

Supercharger

Nabíjecí stojan provozovaný automobilkou Tesla, který umožňuje velmi rychlé nabíjení elektromobilů. Pracují se stejnosměrný proudem o výkonu až 135 kW. S výstavbou sítě Superchargerů začala Tesla v roce 2012. Nabíjení vozů Tesla zakoupených do roku 2017 bylo bezplatné. V létě 2016 zprovoznila Tesla 1. nabíjecí stanici se Superchargery v Česku. Stojí na 90. km dálnice D1 u Humpolce. Polohu a rozmístění dobíjecích stanic Supercharger je možné najít na pravidelně aktualizované mapě od Tesly.

Světelný smog

Světelné znečištění nebo světelný smog je definovaný jako negativní jev spojený se světlem, které proniká do oblastí, kde je to nežádoucí. Může se například jednat o oslňování příbytků, kdy obyvatelé trpí méně kvalitním spánkem nebo oblohy, na které nejsou vidět hvězdy. Podrobně o tématu čtěte v článku: Světelné znečištění: Jak moc nás ovlivňuje a proč ho omezit?

Systémové služby

Činnosti, kterými provozovatel přenosové soustavy ČEPS zajišťuje chod trhu s elektřinou. Jedná se například o zajištění stabilního přenosu elektřiny, udržování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po elektřině nebo obnovení provozu soustavy.

Náhodně vybrané pojmy

Slovník pojmů
Zavřít okno