Slovník pojmů

Slovník pojmů písmena "e"

E-REV

Je anglická zkratka "Extended Range Electric Vehicle" česky elektromobil s rozšířeným dojezdem. Jedná se o obchodní označení plug-in hybridů od General Motors. Slovo elektromobil, je zde však poněkud nevhodné, protože automobil obsahuje jak spalovací motor tak i elektromotor, podobně jako jiná hybridní auta.

EAN

Osmnáctimístný číselný kód EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa. Bývá uvedený ve fakturách i smlouvě.

eGovernment

Snaha o zefektivnění veřejné a státní správy pomocí informačních technologií a digitalizace služeb. Konkrétními příklady eGovernmentu je transparentnost smluv publikovaných online, automatizace proscesů či řešení běžné agendy občanů online bez nutnosti docházet na úřad.

Elektrická akumulační kamna

Kamna akumulují tepelnou energii v době výhodné elektřiny (nízkého tarifu) tak, aby mohla být využita později. Základem zařízení jsou topné články umístěné v materiálu akumulujícím teplo. Dříve šamotové, nyní feolitové cihly se nahřívají a pak dlouho sálají teplo. V současnosti se nejedná o častý způsob vytápění, překážkou je hlavně vysoká pořizovací cena a nevyhovující možnost regulace. Další překážkou při jejich využívání je jejich velikost. Kamna váží 100-500kg a často tak překračují možné zatížení podlahy.

Elektrická přípojka

Zařízení které slouží k připojení odběratele k síti nízkého napětí. Lze ji často najít v hlavní domovní skříni.

Elektrická síť

Jde o poslední část distribuční soustavy, která je nejblíže odběrateli. Síť začíná vždy u transformátoru nebo trafostanice, odkud jí prochází střídavý elektrický proud o trojfázovém napětí 230 nebo 400 V.

Elektrická stanice

Zařízení, která se nacházejí v uzlech elektrizační soustavy. Jsou potřebná k transformaci, rozvodu, přeměně nebo kompenzaci elektrické energie.

Elektrický šok

K elektrickému šoku dochází při kontaktu člověka se zdrojem elektřiny, který vede dostatečně silný proud, aby proniknul kůží, svaly či vlasy. Malý proud je téměř nepostřehnutený, zatímco silnější způsobuje neschopnost postiženého upustit vodivý předmět, a velmi silný proud působí závažná zranění nebo dokonce smrt.

Elektrický zkrat

Jedná se o zapojení elektrického zdroje bez stropiče nebo situaci, kdy elektrický proud neprochází přes spotřebič. Nesprávně se užívá jako elektrická porucha. V důsledku zkratu může dojít k poškození zdroje, vodičů nebo celého spotřebiče. Vysoké teploty mohou spotřebič zapálit a způsobit požár. V případě zkratu je nutné co nejdříve přerušit elektrický obvod.

Elektrizační stoustava

Vzájemně propojený soubor elektráren, zařízení na přenos a rozvod elektřiny. Do soustavy patří například i elektrické přípojky, ochranné, řídící i měřící systémy atd. Hlavním účelem tohoto systému je zabezpečení dodávek elektřiny odběratelům.

Elektrokolo

Elektrokolo, elektrické kolo a pedelec, to vše jsou označení pro klasické jízdní kolo doplněné elektromotorem. První modely elektrických kol ještě využívaly ještě olověné baterie. Postupně se přecházelo na NiCd, NiMH a dnes už lithium-iontové a lithium polymerové baterie.

Elektroměr

Přístroj, který měří množství odebrané energie. Obvykle jej instaluje distributor.

Elektromobil

Automobil poháněný čistě elektřinou, resp. elektromotorem napájeným baterií nebo generátorem. Stupeň pod elektromobily jsou plug-in hybridy. Více informací naleznete v našem seriálu o elektromobilech. V současné době se vývojem elektromobilů zabývá snad každá větší automobilka. Nevýhodou elektromobilů je jejich vysoká nákupní cena, nižší dojezdová vzdálenost a delší doba potřebná pro nabíjení.

elektromobil EMA

Elektromobil EMA je první auto na elektrický pohon, které vzniklo na našem území. Bylo sestrojeno v roce 1968 na základě spolupráce Výzkumného ústavu elektrických strojů točivých v Brně a brněnské techniky VUT. Název EMA je ve skutečnosti zkratka pro Elektrický Městský Automobil. Vznikly dva modely – EMA 1 a EMA 2. Elektromobilita se v Československu však dále nevyvíjela, v roce 1972 vláda rozhodla, že země auta na elektřinu nepotřebuje. Vozidlo EMA je dnes k vidění v Technickém muzeu v Brně.

Elektromotorka

Motocykl poháněný elektromotorem. Výhodou elektromotoru je, že je výrazně menší, lehčí a účinější než spalovací motor. Zbylé místo je tak využito pro baterii, která nahrazuje benzinovou nádrž. Elektrický motor nebývá umístěn v zadním kole (jak tomu může být u elektrických skútrů) nýbrž zhruba v místě, kde se nachází spalovací motor u běžných motocyklů. 

Elektronická aukce elektřiny

Online aukce, kde na jedné straně stojí odběratelé sdružení do větších skupin, a na straně druhé dodavatelé, kteří se snaží odběratele nalákat na co nejnižší ceny. Elektřinu v aukcích kupují nejen některé obce, podnikatelé, ale i řada domácností.

Elitní zdroje

Patří sem například suroviny jako uhlí a ropa, jejichž výskyt je geograficky omezený. To znamená, že někdo je má, a jiný nemá. Proto jim říkáme elitní. Naopak neelitní zdroje jsou dostupné pro všechny (např. slunce jako obnovitelný zdroje energie).

Elon Musk (*1971)

Americký podnikatel a inovátor, který stál u založení úspěšných firem jako PayPal (internetový platební systém), SpaceX (komerční lety do vesmíru), Tesla Motors (elektromobily) i sekce Tesla Energy (velkokapacitní baterie pro domácnosti i podniky) či SolarCity (solární panely pro americké domácnosti). Kromě toho se nadchnul i pro vytvoření superrychlé meziměstské dráhy Hyperloop, která má přepravovat lidi podobně jako v animovaném seriálu Futurama.

Emisní limity CO2 pro auta v EU

Osobní a lehké užitkové vozy nově uváděné na trh by měly splňovat do roku 2015 emisní požadavek max. 130 gramů CO2 na ujetý kilometr. Od roku 2021 by měl průměrný emisní limit pro nová auta vyrobená jednou automobilkou klesnout až na 95 g CO2/ km. O ještě přísnějších pravidlech účinných od roku 2025 případně 2030 se v současnosti jedná.

Emisní povolenky

Jedná o nástroje, která vytvořila Evropská unie ke splnění závazků snížení skleníkových plynů. Funguje od roku 2005 s tím, že společnosti musí za vypouštění emisí zaplatit poplatek, který je stanovován na burze podle celkového objemu daných povolenek. S emisními povolenkami obchoduje přes 11 podniků z oblasti energetiky, výroby oceli, chemického průmyslu, rafinérií a dalších. Evropská komise plánuje snížení celkového objemu povolenek, což by mělo zvýšit i jejich cenu. 

Emoční umělá inteligence (emotion AI)

Emoční umělá inteligence je podobor umělé inteligence, který se zabývá měřením, chápáním nebo simulováním lidských emocí a reakcí. Cílem je vytvoření zařízení a strojů, které by byly schopny rozlišit lidské emoce na základě gest, mimiky či tónu hlasu. Pokrok v této oblasti by měl do budoucna zajistit ještě lepší cílení marketingu a reklamy. Fenomén je v angličtině označován jako emotion AI nebo AEI podle Artificial Emotional Intelligence.

Energetická burza

Prostřednictvím Energetické burzy Praha PXE, která funguje od roku 2007, obchodníci nakupují a prodávají energii. Výhodou tohoto systému je jistota uskutečnění obchodu a účastníci se tak nemusí obávat, že jim druhá strana nezaplatí nebo nedodá nasmlouvanou elektřinu. Zároveň lze také dosáhnout výhodnějších cen v porovnání s klasickým způsobem dvoustranných vyjednávání mezi odběratelem a dodavatelem.

Energetická deklarace

Energetická deklarace je dokument, ve kterém se dodavatelé energií dobrovolně zavázali k dodržování stanovených pravidel. Díky tomu se zákazník na trhu snáze orientuje a pozná poctivého dodavatele od tzv. energetických šmejdů. Součástí deklarace je například omezení doby trvání smluv na dobu určitou na 36 měsíců nebo důsledná kontrola podomních prodejců. K energetické deklaraci se zavázali dodavatelé energií, kteří tvoří 80 % českého trhu. O deklaraci si přečtěte podrobně v článku: 5 cílů energetické deklarace, která má odstranit šmejdy

Energetická chudoba

Energetická chudoba je pojem označující situaci, kdy se energie stávají cenově nedostupnými pro běžné užívání. Tento fenomén se vyskytuje nejen v rozvojových zemích, ale také v rozvinutých státech Evropy. V ČR bylo v roce 2019 ohroženo energetickou chudobou 20 % domácností. Přesná definice energetické chudoby se různí. Evropská komise používá formulaci, že si domácnost nemůže dovolit vytopit místnosti na teplotu 18–21 °C, přičemž musí být zachovány další služby (internet, doprava) a dostatek potravin.

Energetická třída pračky

Při porovnání energetické náročnosti praček různých velikostí je rozhodující spotřeba energie nutná k vyprání 1 kg prádla z bavlny při teplotě 60°C. Z energetického štítku můžete také vyčíst informací o spotřebě vody nebo účinnosti praní i odstřeďování.

Energetická třída spotřebiče

Určuje energetickou náročnost (množství spotřebovávané energie) spotřebiče podle směrnice Evropské unie. Nejméně energeticky náročná je třída A+++, nejvíce třída G. Každý prodávaný spotřebič musí mít energetický štítek označující jeho třídu.

Energetická závislost

Udává se v procentech. Počítá se jako podíl čistých dovozů energie na celkové domácí poptávce po energii a energetických zásobách.

Energetický ombudsman

Ombudsman se věnuje především rychlejšímu vyřizování stížností, problémům se smlouvami a změnami dodavatele či jiným sporům mezi odběrateli a dodavateli. K jeho úkolům patří i prevence energetické chudoby, tedy situace, kdy se energie stávají pro obyvatele nedostupnými. Funkce byla nově zřízena od 1. února 2014 při Energetickém regulačním úřadě.

Energetický šmejd

Energetický šmejd je označení, které se užívá pro nepoctivé dodavatele energií. Mezi nejznámější nekalé praktiky energetických šmejdů patří podomní prodej, kdy obchodník pod nátlakem vynucuje na zákazníkovi podepsání nové smlouvy doslova mezi dveřmi. Dalším rozšířeným fíglem je nevýhodná smlouva na dobu určitou na několik let s tučnými pokutami v případě předčasné výpovědi. S energetickými šmejdy bojuje Energetická deklarace.

Energetický zákon

Jde o zákon č. 458/2000 Sb., který je zaměřený na podmínky podnikání, regulaci a činnost státní správy v energetice, tedy oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.

Energomonitor

Sada vybavení a softwaru pro online měření a vyhodnocování spotřeby energií (elektřina, plyn a voda) v reálném čase. Uživatel tak lehce zjistí, kolik ho stojí jednotlivé domácí činnosti (např. provoz myčky ve vysokém či nízkém tarifu, otevírání ledničky, vybraný způsob topení, zvolené nastavení bojleru) a jestli ekonomicky dává smysl něco měnit.

Energošmejdi

Jedná se prodejce služeb dodavatelů energie nebo i o samotné dodavatele elektřiny a plynu, kteří používají nejrůznější nekalé a klamné praktiky k tomu, aby sjednali smlouvu se zákazníkem. Klienta mohou uvázat k nevýhodným smlouvám. Klient je uvázán k jednomu dodavateli na dlouhé období, často i 10 let. 

Odstoupit od smlouvy téměř není možné bez zaplacení vysokých smluvních pokut. Proti energošmejdům se rozhodli bojovat velcí dodavatelé energie, kteří podepsali deklaraci na ochranu spotřebitelů, kde definovali tři oblasti, jakým způsobem mají dodavatelé přistupovat ke svým potenciálním zákazníkům: nastavit férové podmínky smluvního vztahu, kontrolovat fungovaní zprostředkovatelů prodeje energií a transparentně komunikovat se zákazníkem. 

Energy Globe World Awards

Jendá se o jednu z nejprestižnějších soutěží s ekologickou tématikou. Cenu získávají projekty, které bojují proti klimatickým změnám. Zjednodušeně, lze tuto soutěž označit za takové "ekologické Oskary". Kdo zvítězil v roce 2019, zjistíte v tomto článku.

 

EPA

Obecně zkratka EPA označuje americkou Agenturu pro ochranu životního prostředí, ale ve světě elektromobilů jde především o měřící cykly EPA, které testují jízdní parametry elektrickcýh vozů a tato agentura je vydává. Výsledky testů ukazují mimo jiné dojezd elektromobilů, délku nabíjení baterie nebo průměrnou spotřebu elektřiny (v kWh na 100 mil). Normy EPA pro elektromobily jsou považovány za přísnější než evropské testovací cykly (NEDC).

ERÚ

Státem zřízený Energetický regulační úřad působí jako dozorce na trhu s energiemi v ČR. Stará se o udržení volné soutěže mezi dodavateli, vyřizuje stížnosti od jejich klientů a z části také určuje cenu elektřiny.

Etický kodex obchodníka

Kodex, který předepisuje obchodnímu zástupci, jak jednat se zákazníkem, vydal ERÚ. Respektovat jeho ustanovení musí dodavatelé, které se k němu dobrovolně přihlásili.

European Rover Challenge (ERC)

Mezinárodní soutěž pro studentské týmy z celého světa, které se snaží navrhnout a vyrobit robotické vozítko (rover) vhodné pro jízdu na povrchu Měsíce nebo Marsu. Soutěž se koná každý rok v Polsku. Účastní se jí převážně týmy z Evropy, i když není výjimkou ani účast týmů z jinýh kontinentů. Robotická vozítka musí absolvovat několik disciplín (jízda v terenů, sběr vzorků půdy atd.). ERC má nalákat mladé techniky a inženýry pro objevování vesmíru a práci v tomto odvětví. V této soutěži jsou úspěšné i týmy z České republiky.

Eurozástrčka

Zástrčka typu C ve tvaru plochého šestiúhelníku, která se využívá pro napájení spotřebičů s maximální odběrem 2,5 Ampéru. Je kompatibilní s většinou zásuvek v Evropě (kromě Velké Británie a Irska), ale i v Rusku, Turecku aj. Ovšem nelze ji využít v celé Severní Americe, Austrálii nebo na Novém Zélandu.

Evropská kosmická agentura (ESA)

ESA je evropským protipólem známější organizace NASA, která funguje ve Spojených státech amerických. ESA (European Space Agency) zajišťuje a podporuje spolupráci mezi členskými státy ESA v oblasti kosmického výzkumu a technologií. Evropská kosmická agentura sídlí v Paříži. Česká republika se stala členem ESA v roce 2008. Více o aktivitám ČR v ESA najdete na webu Českého kosmického portálu.

 

Externalita

Externality představují vnější efekty z výroby nebo spotřeby (případně i jiné činnosti), které jsou nedobrovolně přenášeny na jiné subjekty. Tedy užitek (pozitivní externalita) nebo škoda (negativní externalita) dopadá na někoho jiného než přímo na výrobce nebo spotřebitele daného produktu. Zároveň výrobce či spotřebitel není za produkci externality nijak odměňován (u pozitivní) nebo sankciován (u negativní). Příkladem negativní externality je třeba znečištění ovzduší továrnou nebo hlučný soused. Za pozitivní externalitu můžeme považovat např. nepatentovaný vynález.

Náhodně vybrané pojmy

Slovník pojmů
Zavřít okno